Mistä palvelevassa johtajuudessa on kyse?

Palveleva johtajuus on ihmiskeskeinen lähestymistapa johtamiseen, joka asettaa etusijalle muiden tarpeet ja pyrkii luomaan positiivisen vaikutuksen yksilöihin, organisaatioihin ja koko yhteiskuntaan. Palveleva johtaminen on lähestymistapa, joka korostaa esihenkilön roolia palvelijana omalle työyhteisölleen. Tällä lähestymistavalla esihenkilö pyrkii tukemaan ja auttamaan yksilöitä saavuttamaan omat tavoitteensa työssään ja henkilökohtaisessa kehityksessään samalla kun edistetään organisaation yhteisiä päämääriä.

Palvelevan johtajuuden lyhyt historia

Palveleva johtajuus ja palvelevan johtajuuden historia kiinnittyy vahvasti työelämän muutokseen. Palvelevan johtamisen alku ajoittuu 1970-luvun alkupuoliskolle, jolloin työelämä oli hyvin erilaista. Vuosikymmenten kuluessa työelämän kehittyminen ja siihen liittyvä tutkimus muokkasi ja täydensi tulkintaa palvelevasta johtajuudesta. Palveleva johtajuus ei ole yksiselitteinen ja tarkka johtamisen malli, vaan alati kehittyvä ja ajankohtaansa kiinnittyvä. Palvelevasta johtajuudesta on nähtävissä kaksi toisiaan lähellä olevaa tulkintaa; tiedeyhteisön tulkitsema, perusteltu ja dokumentoitu sekä työelämässä tiedostamattaan näyttäytyvä palveleva johtajuus, josta tietoa on vaikeammin löydettävissä. Tämän kirjan tehtävä ja tarkoitus on tuoda tiedeyhteisön tuottama tieto ymmärrettäväksi osaksi työelämän arkea.

Historiallisen ymmärryksen lisäksi on syytä myös huomioida palvelevan johtajuuden tulkintojen työkulttuuri sidonnaisuus, tulkinnat ja toteutumat palvelevasta johtajuudesta heijastelevat maanosan tai maan työkulttuuria. Edellä mainitut muuttujat on syytä tiedostaa ja tunnistaa, näin palvelevasta johtajuudesta välittyy kokonaisvaltaisempi kuva. Samalla tavalla kuin työelämämme muuttuu, muuntuu palveleva johtajuus ja sen periaatteet myös aikamme mukana. Palvelevan johtajuuden historiasta voinee jatkossakin poimia teemoja ja jalostaa niitä paremman työelämän tueksi – aikaan ja paikkaan sovittaen.

Aikamme palveleva johtajuus

Aikamme tulkinnassa palveleva johtajuus perustuu ajatukseen siitä, että johtajan tehtävä on auttaa alaisiaan kasvamaan ja kehittymään, ja että johtaja on omalta osaltaan vastuussa työntekijän hyvinvoinnista ja menestyksestä. Palvelevassa johtamisessa ja/tai palvelevassa yhteisössä kyse on ei-itsekkäästä asenteesta sekä halusta palvella – edellytysten luomisesta. Palveleva johtaja pyrkii luomaan psykologisesti turvallisen ympäristön, jossa alaiset voivat kasvaa ja kehittyä omilla vahvuuksillaan, palveleva johtaja auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa. Tämä johtamistapa korostaa yhteistyötä, kommunikaatiota ja avoimuutta johtajien ja alaisten välillä.

Palvelevan johtajan on oleellista tiedostaa yksilöissä oleva kehityspotentiaali, jonka tunnistaminen on esihenkilön ja alaisen yhteinen hanke. Ilman tätä tunnistamista palvelevaa johtajuutta on vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa. Yksilön kehityspotentiaalin tunnistamisen kautta mahdollistetaan sekä organisaation että yksilön kasvu. Palvelevassa johtamisessa tai johtajuudessa yhteisössä on kyse myös siitä, miten organisaation tavoitteet ovat tehty näkyväksi koko yhteisölle ja miten jokainen yksilö tiedostaa roolinsa tavoitteen saavuttamisessa.

Palvelevan johtajuuden edellytykset

Palveleva johtajuus edellyttää johtajalta empatiaa, kuuntelemisen taitoa, avoimuutta ja yhteistyökykyä. Johtajan tulee olla halukas oppimaan alaisiltaan ja kehittämään omaa johtamistapaansa vastaamaan heidän tarpeitaan. Tähän yhteiseen kasvuun palveleva johtaminen antaa työkalut.

Esihenkilötehtävän mieltäminen palvelutehtäväksi vaatii asennemuutosta. Vaikkakin ajatus palvelemisesta vaikuttaa radikaalilta, asenteiden ja tätä seuraavan ilmapiirin muutoksen vaikuttavuus puhuu puolestaan. Palvelevan johtajuuden keinoin saadaan aikaan psykologista turvallisuutta, työn imun kokemusta ja ennaltaehkäistään työuupumukseen ajautumista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelevan johtajuuden luennoista, valmennuksista ja yrityskohtaisesta konsultaatiosta!

Takaisin blogiin